PNEU OK - shop s.r.o.
Hodnocení obchodu na Zboží.cz

Nákup na www.PneuOK.cz - Obchodní podmínky

1. Nákup na pneuok.cz může být realizován bez jakékoliv předešlé registrace nebo již registrovaným zákazníkům, kterým okamžitě vzniká nárok na internetovou slevu z běžných prodejních cen.

2. Registrací si lze usnadnit nákup na našich stránkách a předejít vyplňování všech povinných údajů v jednotlivém nákupu. Po přihlášení naleznete pod Vaším účtem historii Vašich objednávek, daňové doklady za Vaše objednávky, atd. V registračním formuláři je nutné vyplnit všechny údaje označené hvězdičkou "*".

3. V případě, že zákazník má zájem o přiznání velkoobchodních slev, musí doložit kopii živnostenského listu s předmětem podnikání v oboru. Přejděte na stránku velkoobchod.pneuok.cz, kde provedete online registraci. Po zaslání všech patřičných informací (dokumentů) proběhne schválení Vaší registrace odpovědnou osobou. Naše společnost si vyhrazuje právo zrušení registrace zákazníkovi. Vaše údaje mohou být zaslány e-mailem na info@pneuok.cz, nebo poštou na adresu sídla. Pro více informací přejděte do sekce Velkoobchod, kde budete informování o dalších podrobnostech.

Kompletní obchodní podmínky ke stažení
Reklamační řád ke stažení
Formulář odstoupení od kupní smlouvy
Reklamační dotazník

Cena dopravy zboží

Uvedené ceny jsou od a můžou se měnit v závislosti na množství, hmotnosti a objednavaného produktu.
Přesná cena je vždy uvedená v košíku před odeslaním objednávky.

Motocyklové pneumatiky do 2 kusů: 150,-
Osobní pneumatiky 2 kusy: 160,-
Dodávkové nebo 4x4 pneumatiky 2 kusy: 170,-
Nákladní pneumatiky do 19,5" a 6,50 – 20: 170,-
Nákladní pneumatiky nad 19,5": 350,-
OTR a zemědělské pneumatiky: 700,- nebo individuálně dle domluvy.
Hliníkové a plechové disky 2 kusy: 160,-
Kompletní kolo (pneumatika a disk): 160,-
Balík na Slovensko do 50kg (2ks) od 7,00 €
Nákladní pneumatiky na Slovensko nad 50kg: pouze osobní odběr na výdejním místě v Žilině, nebo individuálně dle domluvy
Doběrečné (úhrada dobírkové částky) v Kč: 30,-
Doběrečné (úhrada dobírkové částky) v Euro 2,- €

Informace o společnosti

PNEU OK - shop s.r.o.   PNEU OK - výdejní místo
Markvartovická 1416/2   Bratislavská 611/20A
748 01 Hlučín   010 01 Žilina, SK
IČ: 26818701
DIČ: CZ26818701
 Bankovní údaje:

č.ú.: 5924712/0800 Česká Spořitelna CZK
IBAN: CZ960800 0000 0000 0592 4712

č.ú.: 5947682/0800 Česká Spořitelna EUR
IBAN: CZ270800 0000 0000 0594 7682
SWIFT: GIBACZPXXXX


Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi obchodní společností PNEU OK – shop s.r.o., sídlem Markvartovická 1416/2, 748 01 Hlučín, IČ 268 18 701, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 26667 (dále jen "prodávající") jako prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.pneuok.cz (pro maloobchod), resp. velkoobchod.pneuok.cz (pro velkoobchod).

Vymezení pojmů

VOP jsou tyto všeobecné obchodní podmínky.
občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Prodávající je obchodní společnost PNEU OK – shop s.r.o., sídlem Markvartovická 1416/2, 748 01 Hlučín, IČ 268 18 701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 26667, která při uzavírání a plnění kupních smluv jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
Kupující je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely VOP je za podnikatele považována každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě, osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Webová stránka je webová stránka umístěná na internetové adrese www.pneuok.cz (pro maloobchod) a na internetové adrese velkoobchod.pneuok.cz .

II. Objednávky zboží a uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupující podáním objednávky na webové stránce potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, včetně reklamačního řádu, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Na tyto VOP a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem upozorněn a má možnost se s nimi seznámit před vlastním uskutečněním objednávky.

2.2 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.3 Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4 Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webovou stránku; kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem zaslaným na zadanou e-mailovou adresu spotřebitele; na vznik kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou potvrzení je aktuální znění VOP včetně reklamačního řádu (je-li vydán).

2.5 Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka zboží odeslaná podnikatelem a kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s takovýmto návrhem, tj. doručením písemného potvrzení objednávky v nezměněné podobě.

2.6 Je-li kupujícím podnikatel v automobilovém průmyslu (pneuservis, autoservis, autosalón, prodeje náhradních dílů, apod.), má možnost získat od prodávajícího velkoobchodní slevy na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu velkoobchod@pneuok.cz nebo info@pneuok.cz nebo poštou na adresu sídla prodávajícího s připojením kopie živnostenského listu či výpisu z obchodního rejstříku s předmětem podnikání v oboru. Prodávající není povinen velkoobchodní slevy poskytnout.

2.7 Je-li kupujícím podnikatel, může požádat o uzavření rámcové smlouvy o koupi a službách, v níž budou upraveny podmínky opakovaných dodávek zboží či služeb na základě jednotlivých smluv. Žádost o uzavření rámcové kupní smlouvy je podána prostřednictvím objednávkového formuláře na webové stránce v případě, že podnikatel požádá o platbu převodem. Odsouhlasí-li prodávající platbu za zboží či služby převodem, zašle podnikateli rámcovou kupní smlouvu k podpisu na e-mailovou adresu podnikatele. Podnikatel je povinen návrh rámcové kupní smlouvy spolu se všemi požadovanými přílohami zaslat v písemné podobě na adresu prodávajícího podepsaný oprávněnou osobou ve dvou vyhotoveních. Prodávající není povinen rámcovou kupní smlouvu s podnikatelem uzavřít. Dojde-li k akceptaci rámcové kupní smlouvy ze strany prodávajícího, bude jedno oboustranně podepsané vyhotovení odesláno zpět podnikateli.

2.8 Není-li v jednotlivém případě dohodnuto jinak, v případě rozporu mezi VOP, reklamačním řádem (je-li vydán), rámcovou kupní smlouvou a kupní smlouvou platí uvedené pořadí přednosti: (i) kupní smlouva, (ii) rámcová kupní smlouva, (iii) reklamační řád, (iv) VOP.

2.9 Kupní smlouva je archivována včetně VOP nejdéle po dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným osobám.

III. Přeprava a dodání zboží

3.1 Místo plnění a způsob přepravy je stanoven dohodou prodávajícího a kupujícího na základě objednávky kupujícího potvrzené prodávajícím. Náklady na dopravu zboží do sjednaného místa plnění hradí kupující. Tyto náklady jsou závislé na hmotnosti objednaného zboží a řídí se aktuálním ceníkem přepravy dostupným na webové stránce, cena přepravného se automaticky vypočítává při zadávání objednávky v závislosti na konkrétním druhu objednaného zboží, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající je oprávněn přepravované zboží pojistit proti všem obvyklým rizikům na náklady kupujícího a kupující se zavazuje prodávajícímu uhradit náklady spojené s pojištěním přepravovaného zboží, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3.2 Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do sjednaného místa plnění a nejpozději do sjednané doby plnění. Dle zvoleného způsobu přepravy je prodávající oprávněn předat zboží dopravci k přepravě do místě určení; v takovém případě je místem plnění místo předání zboží prvnímu dopravci k přepravě.

3.3 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V okamžiku dodání zboží do dohodnutého místa plnění přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.

3.4 Prodávající je oprávněn dodat jednotlivě i část objednaného zboží, není-li dohodnuto jinak.

3.5 Dodací lhůta je závazně stanovena smluvními stranami v uzavřené kupní smlouvě, popřípadě je dohodnuta v jednotlivých objednávkách. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje, pokud je dodávka zpožděna z důvodu vzniku okolností vylučujících odpovědnost.

3.6 Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit na dodacím listu svým podpisem či podpisem osoby oprávněné jednat za podnikatele, případně také otiskem razítka; originál dodacího listu bude vrácen prodávajícímu, kopie je ponechána kupujícímu.

3.7 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu či jiné okolnosti svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky či možném poškození zásilky není kupující povinen zásilku od přepravce převzít.

3.8 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

IV. Cena a platební podmínky

4.1 Ceny zboží stanovené prodávajícím a dostupné na webové adrese jsou platné vždy v okamžiku uzavření kupní smlouvy, není-li dohodnuto jinak. Ceny zboží jsou na webové adrese uváděny včetně DPH; prodávající je plátcem DPH.

4.2 Není-li dohodnuto jinak, rozumí se cenami uvedenými v kupní smlouvě ceny s připočtením nákladů na pojištění, balení a dopravu. Společně s kupní cenou tak je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také výše uvedené náklady ve smluvené výši.

4.3 Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu na základě zálohové faktury, a to až do výše 100 % ceny objednaného zboží včetně veškerých nákladů uvedených výše. Zálohová faktura je splatná do 14 dnů ode dne jejího vystavení, není-li písemně dohodnuta jiná lhůta splatnosti. Zruší-li podnikatel po zaplacení zálohy svou objednávku zboží ještě před jeho převzetím, nebo odmítne-li podnikatel zboží převzít, je povinen uhradit odstupné ve výši 10 % z kupní ceny daného zboží včetně DPH a veškerých nákladů, přičemž toto odstupné je možno započíst oproti zaplacené záloze.

4.4 Kupní cena je splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy, nejde-li o platbu formou dobírky, splátkového kalendáře při splátkovém prodeji či v provozovně prodávajícího, kdy je kupní cena splatná při převzetí zboží, resp. dle podmínek splátkového prodeje. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5 Kupující je oprávněn zaplatit kupní cenu těmito způsoby:

 1. Formou dobírky – platba probíhá při doručení zboží zvolenou přepravní společností, která zboží doručí na fakturační, resp. doručovací adresu kupujícího uvedenou v objednávce;
 2. Formou splátkového kalendáře – splátkový kalendář, resp. možnosti splátkového prodeje je možno použít při objednávce zboží o celkové hodnotě vyšší než 2.500,- Kč za podmínek uvedených v samostatném odkazu na webové stránce, v horní liště označené "NÁKUP NA SPLÁTKY";
 3. Platba v provozovně prodávajícího – platba v hotovosti či platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese Markvartovická 1416/2, 748 01 Hlučín při osobním převzetí zboží;
 4. Platba platební kartou – platba probíhá do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.6 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, která bude připojena k zásilce zboží a následně bude elektronické podobě odeslána na e-mailovou adresu kupujícího.

4.7 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. V případě prodlení s úhradou kupní ceny po dobu delší než 30 dní je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení dodaného zboží; tímto není dotčeno právo prodávajícího požadovat náhradu škody.

4.8 Kupující není oprávněn jednostranně započíst na kupní cenu jakoukoli svou pohledávku vůči prodávajícímu, zadržovat nebo snižovat kupní cenu, a to ani v případě, kdy uplatňuje vůči prodávajícímu nároky z odpovědnosti za vady.

4.9 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží včetně veškerých nákladů na pojištění, balení a dopravu.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V. Práva z vadného plnění

5.1 Práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, tj. zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2009 až 2117 a v případě prodeje zboží spotřebiteli § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

5.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení učeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů,
 • zboží nemá právní vady.
5.3 Ustanovení uvedená v předcházejícím odstavci se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5.4 Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobí porušením své povinnosti.

5.5 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5.6 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká
 • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,
 • vyplývá-li to z povahy věci.
5.7 Vadu, která byla zjistitelná při převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího do 7 dnů ode dne převzetí zboží; neuplatní-li kupující takovou vadu v dané lhůtě, nemá práva z vadného plnění. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáležejí také v případě, že kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu kupující sám způsobil.

5.8 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
 • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu takové součásti; není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 • na odstranění vady opravou zboží;
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny; spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže;
 • odstoupit od smlouvy.
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké z výše uvedených práv si zvolil, při oznámení vady či bez zbytečného odkladu po jejím oznámení. Provedenou volbu není kupující oprávněn změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

5.9 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající oprávněn dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vady; ostatní vady je prodávající oprávněn odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží.
Nemůže-li kupující zboží užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má mimo výše uvedených práv také právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady je pro tento účel považován výskyt vady alespoň 3krát a za větší počet vad potom alespoň 3 vady.

5.10 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li zboží vrátit ve stavu, v jakém je převzal. To neplatí,
 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
 • použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
 • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.
5.11 Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, je kupující oprávněn místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

5.12 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží. Záruční doba poskytnutá prodávajícím je vyznačena na záručním listě dodávaném spolu se zbožím. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží dle smlouvy odesláno, běží záruční doba od okamžiku dojití věci do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení této služby potřebnou součinnost. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost.

5.13 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

VI. Odstoupení od smlouvy

6.1 Spotřebitel je oprávněn bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží; tato lhůta je dodržena, je-li písemné odstoupení ze strany spotřebitele v této lhůtě odesláno na adresu prodávajícího. Zboží zakoupené podnikatelem s IČO se vrácení do 14 dní nevztahuje. Zboží zakoupené na IČO je možné vrátit po předchozí dohodě obou stran, při vrácení účtujeme poplatek min. 10% z ceny zboží a bez nákladů na přepravu.

6.2 Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím uveřejněný na webové stránce. Odstoupení od smlouvy je možné zaslat písemně na adresu sídla prodávajícího nebo elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího info@pneuok.cz. Prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení.

6.3 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1 a 6.2 VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Pokud to již není dobře možné např. proto, že zboží bylo v mezidobí zničeno nebo spotřebováno, je spotřebitel povinen poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1 a 6.2 VOP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od smlouvy spotřebiteli, a to stejným způsobem, jakým je od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady; prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5 Skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží a nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

6.6 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit v případě, že zboží, které v době objednávky nebylo skladem, již není možné dodat ani nahradit jiným modelem, že se výrazně změnila cena zboží stanovená dodavatelem prodávajícího či v případě, že cena zboží uváděná na webové stránce byla uvedena zjevně chybně. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.7 Je-li společně se zbožím kupujícímu poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VII. Zpětný odběr pneumatik

7.1 Prodávající v souladu se zákonem číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů zajišťuje zpětný odběr všech druhů použitelných pneumatik zakoupených kupujícím u prodávajícího v jeho sídle, tj. na adrese Markvartovická 1416/2, 748 01 Hlučín, telefon: +420 591 001 002. Sídlo prodávajícího je jako místo zpětného odběru použitých pneumatik také řádně označeno.
Vztahuje-li se na zboží povinnost uvádět náklady na zpětný odběr použitých pneumatik a zpracování a využití odpadních pneumatik, dle zákona č.185/2001 Sb., jsou součástí prodejní ceny a jejich výše je 2.50 Kč/kg.

7.2 Prodávající zajišťuje zpětný odběr použitých pneumatik bez nároku na úplatu, a to v pracovní dny od pondělí do pátku od 08.00 hod. do 17.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod.

VIII. Ochrana osobních údajů

8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Kupující podáním objednávky souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen "osobní údaje").

8.3 Kupující podáním objednávky souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a případně pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

8.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6 Osobní údaje budou zpracovávány až do doby písemného vyjádření nesouhlasu kupujícího s tímto zpracováním.

8.7 Prodávající je povinen podat kupujícímu informaci o zpracování osobních údajů kupujícího na jeho žádost. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.8 Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Vznikne-li pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazykovém znění.

9.2 Vyřizování stížnosti spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@pneuok.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.4 Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na webové stránce a zároveň ruší předchozí znění VOP včetně jejich součástí.

9.5 Je-li některé z ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné či stane-li se takovým kdykoli v budoucnu, nedotýká se to platnosti a účinnosti ustanovení ostatních. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

9.6 Prodávající je oprávněn tyto VOP kdykoli v přiměřeném rozsahu změnit. Takovouto změnu prodávající oznámí kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty zákazníka, s nímž má uzavřenu smlouvu zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu. Nesouhlasí-li takový kupující se změnou VOP, je oprávněn od smlouvy odstoupit do 7 dnů ode dne obdržení oznámení o změnách. Nedostoupí-li kupující v této lhůtě od smlouvy, nastává účinnost změny VOP uplynutím lhůty k odstoupení.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 3. února 2019.

Archív obchodních podmínek


Reklamační řád

I. Úvodní ustanovení

1.1 Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek prodávajícího, společnosti PNEU OK – shop s.r.o., sídlem Markvartovická 1416/2, 748 01 Hlučín, IČ 268 18 701, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 26667, a popisuje postup, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží koupeného od prodávajícího; není-li v tomto reklamačním řádu stanoveno jinak, řídí se postup při reklamaci příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
1.2 Definice pojmů obsažené ve VOP se použijí i pro tento reklamační řád; jsou-li pojmy samostatně definovány v tomto reklamačním řádu, mají tyto definice přednost před definicemi obsaženými ve VOP. Není-li pojem definován tímto reklamačním řádem ani VOP, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.
1.3 Kupující je povinen seznámit se s reklamačním řádem a VOP před objednáním zboží.
1.4 Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.

II. Lhůty pro uplatnění nároků z vad zboží

2.1 Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
2.2 Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na dokladu o koupi (faktura, prodejka – dále jen "záruční list").
2.3 Při prodeji spotřebního zboží kupujícímu činí záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Jde-li však o zboží prodávané se slevou proto, že je použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Práva z odpovědnosti za vady u takového zboží kupujícímu zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí zboží spotřebitelem. Tuto dobu uvede prodávající v záručním listě a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky.
2.4 Prodávající může zákonnou záruční dobu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou byla vyřizována reklamace zboží. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. U prodloužené záruční doby se reklamace řídí výhradně tímto reklamačním řádem.

III. Doklad o záruce

3.1 Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží, na něž je záruka poskytována, daňový doklad.
3.2 Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění; v potvrzení uvede i svou obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo a údaj o zápisu v obchodním rejstříku. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Nebrání-li tomu povaha věci, lze písemné potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.
3.3 Je-li to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení vydaném dle předchozího odstavce srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

IV. Záruční podmínky

4.1 Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky obsahující zboží (počet balíků, neporušenost balení) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je neúplná nebo jakýmkoli způsobem poškozená. Pokud kupující takto poškozenou zásilku od přepravce převezme, je nezbytné vytýkanou neúplnost či poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
4.2 Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@pneuok.cz, pro Maloobchodní prodej a velkoobchod@pneuok.cz pro Velkoobchodní prodej, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky uplatněná po více než 3 dnech od převzetí zásilky kupujícím dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
4.3 Kupující je oprávněn zboží reklamovat osobně v sídle prodávajícího nebo odeslat reklamaci poštou na adresu sídla prodávajícího. Je-li však v záručním listě uveden autorizovaný servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, je kupující oprávněn reklamaci uplatnit u tohoto autorizovaného servisu.
4.4 Kupující může vadné zboží k reklamaci zaslat na adresu sídla prodávajícího nebo na adresu autorizovaného servisu. Reklamované zboží je nutno důkladně zabezpečit před poškozením, zásilku obsahující reklamované zboží je nutno viditelně označit „REKLAMACE“ a tato zásilka musí obsahovat: reklamované zboží včetně všech součástí a příslušenství, kopii daňového dokladu, příp. potvrzení dle čl. 3.2, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (jméno, příjmení, příp. obchodní firma, zpáteční adresa, telefonní číslo, příp. e-mailová adresa). Kupující je současně povinen zvolit požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz. čl. V. VOP).
4.5 Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které nebyly provedeny autorizovaným servisem.
4.6 Záruka se dále nevztahuje na poškození vzniklá
a) mechanickým poškozením zboží,
b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
c) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
d) nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
e) provedením nekvalifikovaného zásahu,
f) úpravou zboží zákazníkem, vzniklo-li poškození v důsledku této úpravy,
g) přírodními živly nebo vyšší mocí.
Výše uvedené neplatí v případě, že vlastnosti zboží byly prodávajícím a kupujícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.
4.7 Zboží předané či zaslané k reklamaci bude prodávající testovat pouze na závadu uvedenou kupujícím při uplatnění reklamace.
4.8 Zjistí-li prodávající, že poškození vzniklo v důsledku činností či okolností uvedených v čl. 4.5 a 4.6, bude reklamace zamítnuta. Je-li reklamace zamítnuta, je možné na základě souhlasu kupujícího provést pouze hrazenou opravu zboží. V případě, že kupující bude souhlasit s hrazenou opravou zboží, bude oprava účtována dle aktuálního ceníku prodávajícího či autorizovaného servisu, u nějž byla reklamace uplatněna. Před provedením hrazené opravy je prodávající povinen informovat kupujícího o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení. K provedení hrazené opravy lze přistoupit až poté, co kupující s takovouto opravou vyjádří souhlas zasláním e-mailu, faxu či písemného oznámení poštou.
4.9 Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží k reklamaci v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti či příslušenství je znečištěné nebo nesplňuje základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečištění obvyklé.

V. Vyřízení reklamace

5.1 O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci spotřebitele včetně odstranění vady je prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace; reklamaci podnikatele včetně odstranění vady je prodávající povinen vyřídit nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu je možno dohodou s kupujícím prodloužit, přičemž takovéto prodloužení nesmí být na dobu nepřiměřeně dlouhou či neurčitou. Po uplynutí lhůty k odstranění vady se má zato, že vada na věci skutečně existuje a jedná se o vadu neodstranitelnou.
5.2 Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (část zboží či jeho příslušenství či součást, záruční list, apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je v takovém případě pozastavena až do doby dodání potřebných podkladů kupujícím prodávajícímu.
5.3 Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to v případě osobního uplatnění reklamace neprodleně po jejím uplatnění a v případě písemného uplatnění reklamace e-mailem. Prodávající dále kupujícímu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
5.4 Kupující má právo na úhradu účelných nákladů vynaložených kupujícím v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady. V případě oprávněného odstoupení od kupní smlouvy z důvodu vady zboží má kupující právo také na úhradu nákladů účelně vynaložených na toto odstoupení. Tyto náklady kupující uplatní bez zbytečného odkladu u prodávajícího.
5.5 Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu vyřizování reklamace; v případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží vyřízena výměnou zboží za nové, běží nová záruční doba od okamžiku dodání nového zboží kupujícímu. Doba vyřizování reklamace se počítá ode dne následujícího po dni uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy do dne, v němž byl kupující povinen zboží po vyřízení reklamace převzít; o vyřízení reklamace a možnosti zboží převzít bude kupující informován prostřednictvím e-mailu; bylo-li zboží k reklamaci kupujícím zasláno, bude po vyřízení reklamace zboží automaticky zasláno kupujícímu, o čemž bude rovněž informován prostřednictvím e-mailu.
5.6 V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od okamžiku, kdy byl kupující povinen zboží po vyřízení reklamace převzít, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu skladného za dobu přesahující výše uvedenou lhůtu.
5.7 Při osobním předání zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit potvrzení o přijetí zboží k reklamaci a doklad prokazující totožnost kupujícího.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1 Tento reklamační řád je platný a účinný dnem jeho zveřejnění na webové stránce.
6.2 Je-li některé z ustanovení tohoto reklamačního řádu neplatné nebo neúčinné či stane-li se takovým kdykoli v budoucnu, nedotýká se to platnosti a účinnosti ustanovení ostatních. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
6.3 Prodávající je oprávněn tento reklamační řád kdykoli v přiměřeném rozsahu změnit. Takovouto změnu prodávající oznámí kupujícímu, s nímž má uzavřenu smlouvu zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu, prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího. Nesouhlasí-li takový kupující se změnou reklamačního řádu, je oprávněn od smlouvy odstoupit do 7 dnů ode dne obdržení oznámení o změnách s účinkem k plněním poskytovaným v budoucnu. Nedostoupí-li kupující v této lhůtě od smlouvy, nastává účinnost změny reklamačního řádu uplynutím lhůty k odstoupení.

Tento Reklamační řád je platný od 3. února 2019.

K provozování tohoto webu používáme soubory cookies. Pokračování v procházení našich stránek souhlasíte s umístěním a používáním souborů cookies na vašem zařízení. Tyto soubory cookies slouží k zabezpečení připojení, usnadnění navigace, shromažďování statistik a poskytování personalizovaných nabídek. Další informace o souborech cookies a odepření souhlasu naleznete v našich zásadách politika cookies.